Малафіїк Іван Васильович, народився 10 жовтня 1940 року в с. Невір Любешівського району Волинської області – професор, доктор педагогічних наук, завідувач кафедри педагогіки, освітнього менеджменту та соціальної роботи, відмінник освіти України, член-кореспондент Міжнародної академії педагогічних і соціальних наук, академік Української Академії Акмеологічних Наук, голова вченої спеціалізованої ради із захисту кандидатських дисертацій (РДГУ, м. Рівне).

Професор Малафіїк І. В. закінчив фізико-математичний факультет Луцького державного педагогічного інституту ім. Лесі Українки.

У 2007 р. проф. Малафіїк І. В. захистив на спеціалізованій вченій раді Інституту педагогіки АПН України докторську дисертацію на тему «Теорія і методика формування системності знань у старшокласників» (науковий консультант академік АПН України С. У. Гончаренко).

У 2008−2009 рр. рішенням ВАК України І. В. Малафіїку присвоєно звання професора.

Професор Малафіїк І. В. – автор навчальних посібників “Дидактика”(гриф МОН України), “Дидактика новітньої школи”, “Фізика − 9”, монографій “Системний підхід в теорії і практиці навчання”, “Системність – якість знань”, Книги для вчителя “Урок в сучасній школі” і більше 150 статей у наукових журналах, посібниках, збірниках науково-практичних конференцій.

У 1995 році розробив і впровадив у шкільну практику рівневу 12-ти бальну шкалу оцінювання навчальних досягнень учнів.

Іван Васильович довго й плідно співпрацює з педагогічними колективами шкіл області та м. Рівного: Рівненською гуманітарною гімназією, ЗОШ № 13, 15, 18; Володимирецьким міським колегіумом, Сарненською гімназією. Так, у 1995 р. в Рівненській гуманітарній гімназії була створена й успішно працює творча група викладачів гімназії з проблемної теми «Системно-розвивальне навчання».

У 2008−2009 рр. на кафедрі загальної педагогіки РДГУ з ініціативи проф. І. В. Малафіїка було створено лабораторію на громадських засадах «Сучасний урок».

Стаж роботи в загальноосвітній школі – 22 роки, в тому числі учителем фізики та 17 років – заступником директора і директором Любешівської середньої школи Волинської області.

В 2010 р. проф. Малафіїку І. В. присвоєно звання «Заслужений працівник освіти України».

Доктор педагогічних наук, професор Малафіїк І. В. є членом спеціалізованої вченої ради при Національному  педагогічному  університеті ім.. В.Гнатюка та Рівненському державному гуманітарному університеті (К 47.053.01 м. Рівне, спеціальність 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти).

Професор Малафіїк І. В. введений до складу редколегій фахових Всеукраїнських психолого-педагогічних видань «Нова педагогічна думка» (Постанова Президії ВАК України № 01-05/9 від 8 вересня 1999 р.) та  «Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти» (Постанова Президії ВАК України № 01-05/7 від 9 червня 1999 р. та додаток до постанови ВАК України від 11.10.2000р. №1-03/8).

Професор Іван Малафіїк на високому рівні забезпечує викладання навчальної дисципліни «Педагогіка вищої школи» для магістрів усіх факультетів університету, розробив власну систему самостійної роботи магістрів, яку успішно застосовує останні сім років. У 2008–2009 рр.                  І. В. Малафіїк став учасником тренінгу «Основи освітніх вимірювань і оцінювання якості освіти» у м. Києві, який проводили професори з США, та отримав сертифікат, що дає змогу йому викладати цей навчальний курс на окремих факультетах університету.

Іван Васильович − компетентний керівник структурного підрозділу університету − кафедри педагогіки, освітнього менеджменту та соціальної роботи, де функціонує аспірантура та докторантура. Щорічно на кафедрі обговорюються та рекомендуються до захисту понад шість кандидатських та дві докторських дисертацій.

За високі наукові, професійні здобутки, відповідальне виконання посадових обов’язків і поширення педагогічних знань серед учительської громадськості міста й області проф. І. В. Малафіїк був відзначений багатьма нагородами і знаком «Відмінник освіти», грамотою МОН України, дипломом “За перемогу в обласному конкурсі в номінації «Наукова плеяда» (2008 р.), почесними грамотами ректорату РДГУ. Він − почесний громадянин м. Рівного, учасник парламентських слухань про освіту у Верховній Раді (2010 р.).

 

Окремі посібники, монографії, науково-методичні праці

Малафіїк І. В. Урок в сучасній школі: питання теорії і практики: кн. для вчителя / І. В. Малафіїк; Рівн. ін-т підвищ. кваліфікації пед. кадрів. — Рівне, 1997. — 175 с.

Малафіїк І. В. Фізика: 9 кл.: експерим. навч. посіб. для серед. загальноосвіт. шк., гімназії та кл. негуманіт. профілю / І. В. Малафіїк. — 2-е вид., випр. і допов. — Рівне, 1998. — 347 с.

Малафіїк І. В. Системно-розвиваюче навчання: суть, проблеми / І. В. Малафіїк, М. В. Остапчук // Удосконалення навчально-виховного процесу: тези наук.-практ. конф. — Камянець-Поділ., 1999. — С. 9–13.

Малафіїк І. В. Побудова моделі функціональної структури морфологічних компонентів системи знань школярів / І. В. Малафіїк // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти. — Рівне: РДГУ, 2000. — Вип. 11. — С. 110—114.

Малафіїк І. В. Щоб оцінити знання, потрібно знати, що оцінювати: [перехід до 12-бальної оцінки знань учнів] / І. Малафіїк // Освіта. — 2000. — 4–11 жовт. (№ 44). — С. 1, 4.

Малафіїк І. В. Про організаційно-педагогічні заходи з розвитку уяви та образного мислення у школярів на комп’ютерній основі / О. І. Малафіїк // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти. — Рівне: РДГУ, 2002. — Вип. 23. — С. 60–61.

Малафіїк І. В. Системний підхід у дидактиці / І. В. Малафіїк // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти. — Рівне: РДГУ, 2002. — Вип. 23. — С. 4–9.

Малафіїк І. В. Вивчення динаміки розвитку когнітивної структури «система» / І. В. Малафіїк // Наукові записки. Сер. «Психологія і педагогіка»: зб. наук. пр. / Нац. ун-т «Острозька акад.». — Острог, 2003. — Вип. 4. —        С. 132—141.

Малафіїк І. В. Системний підхід у теорії і практиці навчання: моногр. / І. В. Малафіїк; М-во освіти і науки України, РДГУ. — Рівне: РДГУ, 2004. — 439 с.

Малафіїк І. В. Дидактика: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / І. В. Малафіїк. — К.: Кондор, 2005. — 395 с. (з грифом М-во освіти і науки України).

Малафіїк І. В. Процес навчання крізь призму синергетики / І. В. Малафіїк // Нова пед. думка. — 2005. — № 2. — С. 8–12.

Малафіїк І. В. Системний підхід до шкільного підручника фізики / І. В. Малафіїк // Проблеми дидактики фізики та шкільного підручника фізики в світлі сучасної освітньої парадигми: зб. наук. пр. Кам’янець-Поділ. держ. ун-ту.; сер. педагогічна. — Кам’янець- Поділ., 2006. — Вип. 12. — С. 49–53.

Малафіїк І. В. Системний характер формування понять у школярів / І. В. Малафіїк // Наукові записки Ніжинського державного університету. — Ніжин, 2006. — С. 37–45.

Малафіїк І. В. Складне знання: становлення і розвиток ідеї / І. В. Малафіїк // Теорія та методика вивчення природничо- математичних і технічних дисциплін. — Рівне: РДГУ, 2007. — Вип. 10. — С. 157—161.

Малафіїк І. В. Особистість як соціальна якість людського індивіда / І. В. Малафіїк // Актуальні питання культурології: альм. наук. т-ва «Афіна» каф. культурології: матер. ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф., 15–16 лист. 2007 р. — Рівне: [РДГУ], 2008. – [Вип. 6]. Т. 1 : Стан і перспективи розвитку духовної культури особистості в умовах розготання глобалізаційних процесів. — С. 117—119.

Малафіїк І. В. Системність — якість знань: [моногр.] / І. В. Малафіїк; М-во освіти і науки України, РДГУ. — Рівне: [РДГУ], 2008. — 383 с.

Малафіїк І. В. Дидактика: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / І. В. Малафіїк. — К.: Кондор, 2009. — 395 с.

Малафіїк І. В. Рівневий характер завдань навчального тесту — необхідна умова його валідності та об’єктивності / І. Малафіїк // Освітні вимірювання в інформаційному суспільстві: матер. міжнар. наук.-практ. конф.. — К. : НПУ, 2010. — С. 46–47.