Зміст роботи і науково-методичні досягнення колективу кафедри

 

Навчально-методична робота

Професорсько-викладацький склад кафедри забезпечує викладання понад 20 навчальних дисциплін, а саме: “Загальна педагогіка”, “Історія педагогіки”, “Дидактика”, “Школознавство”, “Педагогіка вищої школи”, “Методологія і методи науково-педагогічних досліджень”, “Моніторинг якості освіти. Освітні вимірювання”, “Педагогічний менеджмент”, “Теорія і практика освіти”, “Основи освітньої діяльності”, “Педагогічний такт”, “Соціальна педагогіка”, “Соціальна педагогіка в системі освіти”, “Історія і теорія соціально-педагогічної діяльності”, “Основи науково-дослідної роботи”, “Етнопедагогіка” та інші.

Навчально-методична робота професорсько-викладацького складу кафедри різнопланова і здійснюється за такими напрямками:

  • Створення навчально-методичних комплексів, навчальних та робочих програм, методичного забезпечення, підручників і посібників з дисциплін, які передбачені навчальними планами (проф. Малафіїк І. В., проф. Пелех Ю.В., доц. Петрук Л. П., доц. Нечипорук Л. І., доц. Остапчук М. В., доц. Кривко М.П., доц. Оксенюк О. В.).

  • Розробка наскрізних програм педагогічної практики для студентів ОКР “бакалавр”, “спеціаліст”, “магістр” та видання навчально-методичних посібників (проф. Малафіїк І. В., доц. Петрук Л. П., доц. Галатюк М.Ю., доц. Нечипорук Л. І.).

  • Робота зі студентами, які мають особливі педагогічні здібності,  залучення їх до участі в написанні наукових робіт, участі у загально університетських та Всеукраїнських олімпіадах з педагогіки (доц. Оксенюк О. В., доц. Остапчук М. В.).

  • Проведення науково-методичних семінарів, зокрема: “Сучасні інноваційні технології”, “Обдаровані діти: проблеми, пошуки, перспективи”, “Освіта дорослих у сучасному світі”.

При кафедрі функціонує постійнодіючий  науково-методичний семінар «Компетентнісний підхід у процесі професійної підготовки менеджерів освіти». Провідні теми семінару: сучасні  підходи  до підготовки управлінських кадрів, демократизація процесу управління сучасним ЗНВЗ, нормативно-правові основи в управлінні  освітою, методологічні засади підготовки сучасного менеджера  освіти. Матеріали семінару друкуються у кафедральному збірнику «Педагогічний менеджмент». 

Викладачі кафедри використовують інноваційні методи і форми проведення лекційних, семінарських та практичних занять, серед яких можна виокремити: бінарні лекції, лекції візуалізації, навчання в групах, методи тестування, “ігрове проектування”, “ділові” та “рольові” ігри, “мозковий штурм”, метод проектів та презентації. Більшість викладачів успішно використовують метод проблемного вивчення матеріалу, мультимедійні презентації, ауділсупровід.У 2011-2012 навч. році з ініціативи кафедри в університеті було підготовлено і проведено загальноуніверситетський місячник відкритих занять з використанням сучасних педагогічних технологій. У ньому взяло участь 24 викладачі університету, 96% яких-кандидати, доктори, доценти, професори університету. Від кафедри в організації і проведенні  місячника взяло участь 5 членів кафедри. Кожен член кафедри працює над своєю індивідуальною темою, а вся кафедра працює над темою: «Становлення творчої особистості майбутнього вчителя».

Наукова робота

Зусиллями кафедри організовуються і проводяться всеукраїнські, регіональні, міжвузівські науково-практичні конференції, зокрема, Всеукраїнська науково-практична конференція, присвячену 120-ій річниці з дня народження А. С. Макаренка, на тему «Педагогічне мислення в контексті теоретико-методичної спадщини А. С. Макаренка і сучасної педагогіки» (27-28 березня 2008 р.); регіональні педагогічні читання, приурочені до 100-річчя від дня народження Б. Н. Мітюрова, на тему «Історичні аспекти становлення та розвитку національної системи освіти в Україні у контексті педагогічної спадщини Б. Н. Мітюрова» (10-11 червня 2010 р.) тощо. 17-18 жовтня 2013 року кафедра підготувала і провела Всеукраїнську науково-практичну конференцію «Актуальні проблеми сучасної дидактики в контексті вимог інформаційного суспільства». ). Кафедра брала участь у підготовці і проведенні двох Всеукраїнських  відеоконференцій «Модернізація освіти для сталого розвитку»

10-11 березня 2016 року проведена Всеукраїнська науково-практична конференція «Становлення  та  розвиток особистості  людини  як суб’єкта  власного  життя» (до 70-ліття  з дня  народження С.С.Пальчевського)

Щорічно викладачі кафедри беруть участь у роботі 10-15 науково-практичних конференцій різного регіонального масштабу, публікують до 20 статей у наукових фахових виданнях, збірниках матеріалів конференцій. 

Кафедра бере активну участь у підготовці студентів до всеукраїнських олімпіад з педагогіки, які неодноразово займали призові місця.

Викладачами  кафедри  та студентами першого курсу спеціальності «соціальна  педагогіка»  проведено акції «Підвези іншого» та виставки-презентації «Суспільство очима  молодих (до Міжнародного  дня соціального педагога).

Сучасні наукові пошуки викладачів кафедри конкретизуються наступними напрямами:

доктор педагогічних наук, професорМалафіїк І.В. – системний підхід у теорії і практиці навчання, теорія і практика складного знання, рух навчального пізнання від предмето-до системоцентризму;

доктор педагогічних наук, професор Пелех Ю.В.  - ціннісно-смисловий концепт професійної підготовки майбутнього педагога;

кандидат педагогічних наук,  доцент  Петрук Л.П. – історія становлення та розвитку національної системи освіти й виховання в Україні;

кандидат педагогічних наук,  доцент Кривко М.П. -  організаційно-педагогічні основи підготовки менеджерів  освіти; 

кандидат педагогічних наук,  доцент   Остапчук М.В. – методичні засади розвивального навчання з фізики у загальноосвітній школі;

кандидат педагогічних наук,  доцент  Галатюк М.Ю. -  компетентнісний підхід в сучасній  освіті; 

доцент  Терешко Л.В. – культура здоров’я педагога;

кандидат педагогічних наук,  доцент   Нечипорук Л.І. – ноосферна освіта в контексті сучасної соціокультурної динаміки;

кандидат педагогічних наук,  доцент   Оксенюк О.В. – національні цінності як чинник становлення духовної спільності етнічних суб’єктів;

кандидат педагогічних наук,  доцент  Левчук І.Б. – історія розвитку братського руху на Волині та виховні аспекти здійснення благодійності;

викладач Павленко А.С. – сім’я як основний інститут соціального виховання;

викладач  Філоненко Р.С. – розвиток шкільництва на Волині.

Виховна робота

На кафедрі розроблено і впроваджуються навчально-виховні та педагогічно-краєзнавчі проекти: “Велика Волинь” (керівник доц. Оксенюк О. В.), навчальний проект “Соціальна реклама” (керівник доц. Нечипорук Л. І.) та педагогічний проект “Педагогічний пошук: минуле, сучасне, майбутнє” (керівники доц. Петрук Л. П., доц. Левчук І. Б.).

Викладачі кафедри виконують обовязки кураторів  студентських  академічних  груп  I – III курсів університету.

Започаткована практика проведення: акмеологічних мостів між загальноосвітніми навчальними закладами м. Рівного та кафедрою; круглі столи за участю викладачів, студентів та досвідчених учителів Рівненщини з питань професійного та морально-етичного становлення майбутнього вчителя; тематичні вечори спільно з Рівненською обласною науковою бібліотекою, присвячені ювілейним датам видатних педагогів України (до прикладу Родина Ушинських на Рівненщині

Перспективи розвитку:

  • завершити роботу електронно-інформаційних варіантів навчальних планів, програм та методичного забезпечення з програмних дисциплін;

  • розробити технологію впровадження елементів дистанційної освіти через створення в електронному ресурсі сайту “Кафедра загальної і соціальної педагогіки та управління освіти”. Відкрити нову спеціальність «соціальна  робота».