Петрук Людмила Петрівна народилася 1960 році на Тернопільщині (Шумський район, село Башківці).

У 1977 закінчила Тилявську середню школу і  розпочала свою трудову біографію  у Матвіївській середній школі Шумського району,на посаді ст.піонервожатої

З 1979 по 1983 рік працювала науковим працівником Кременецького краєзнавчого музею(м.Кременець Тернопільської області)

В 1984 році закінчила Луцький державний педагогічний інститут ім. Л.Українки за спеціальністю:вчитель історії і суспільствознавства загальноосвітньої середньої школи.

З 1983 року проживає в м.Рівне. У вересні 1983 року була прийнята на посаду лаборанта кафедри загальної педагогіки,а у 1985 році переведена на посаду викладача цієї кафедри,де працює по даний час.

З 1991 по 1994 навчалася в аспірантурі Рівненського державного педагогічного інституту. І достроково захистила кандидатську дисертацію на тему:»Виховання школярів засобами народної педагогіки у педагогічній спадщині В.О. Сухомлинського»(Науковий керівник д.п.н Мітюров Б.Н.)

В 2001 році було присвоєно звання доцента

Упродовж багатьох років викладацької роботи забезпечила викладання такихнавчальнихдисциплін: “Педагогіка”, “Історія педагогіки”, “Етнопедагогіка”, “Риторика”, “Актуальні проблеми педагогіки”, “Академічна риторика”, “Соціально-педагогічне консультування”, здійснювала керівництво написанням курсових і дипломних робіт з педагогіки та  педагогічною практикою спеціалістів та магістрів.

Є автором понад 50-ти наукових публікацій,2-ох навчально-методичних посібників,  багатьох методичних рекомендацій.

Коло наукових інтересів:історія становлення і розвитку національної системи освіти і виховання в Україні;народна педагогічна думка Давньоруської держави,суть та специфіка козацької педагогіки;гуманістичне на народознавче спрямування педагогічної спадщини В.О. Сухомлинського;виховні ідеали Українського народу в їх історичному розвитку;освітньо-виховна діяльність братських шкіл України 17-18-го століть;школи ораторського мистецтва стародавньої Греції та Риму;формування мисленнєво-мовленнєвої культури фахівців гуманітарного профілю; народні традиції як чинник соціалізації особистості дитини дошкільного віку; соціально-педагогічне консультування у професійній діяльності соціального педагога;методичне забезпечення педагогічної практики магістрів та ін.

Працювала заступником декана з виховної роботи історико-соціологічного факультету(2005-2011 роки).Має досвід  організації і проведення факультетських та загальноуніверситетських свят, конкурсів, творчих вечорів.

У 2014 році пройшла стажування у Рівненському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти з метою вивчення досвіду вивчення організації тренінгової роботи кабінет-Центру практичної психології та соціальної роботи РОІППО.